Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường Công ty tổ chức chính thức ngày 03/11/2019.